Sarajevska berza-burza i BBI banka su se udružile s ciljem kreiranja Liste i Indeksa kompanija čijim dionicama se trguje na SASE, a čije poslovanje je u skladu sa principima islamske ekonomije. Nadamo se da će ovaj projekat podstaći dodatne investicije i interese za kompanije i tržište kapitala u Bosni i Hercegovini.  

Ovi materijali kreirani su na bazi najažurnijih informacija o kompanijama čijim dionicama se trguje na SASE. Molimo kliknite ovdje za više informacija o kriterijima usklađenosti sa principima islamske ekonomije koje je kreirala BBI. Informacije o samom Indeksu kreiranom od strane SASE su date u nastavku.

Kao odgovor na rastuću potražnju za investicijskim proizvodima koji su u skladu sa principima islamske ekonomije na globalnom nivou, Sarajevska berza je, u saradnji sa BBI, pokrenula projekat uspostave islamskog indeksa na SASE. U sastav Indeksa (SASX-BBI) ulaze dionice samo onih kompanija koje se nalaze na BBI-SASE listi kompanija. Na toj listi se nalaze one kompanije kojima se trguje na SASE a čije je poslovanje u skladu sa principima islamske ekonomije. Usklađenost se utvrđuje kroz proces tzv. screeninga, gdje se provjerava da li kompanije zadovoljavaju kriterije date u metodologiji propisanoj od strane BBI banke.

Nakon toga, sa te liste, temeljem SASE metodologije određuje se sastav ovog indeksa, u koji ulaze prvih 25 simbola (dionica) mjereno po kombinaciji rangova tržišne kapitalizacije i ostvarenog berzanskog prometa u referentnom periodu.

Početna (bazna) vrijednost SASX-BBI je 10.000 a bazni datum indeksa je 07.10.2016. godine.

SASX-BBI, SASE Islamski indeks - u saradnji sa BBI, je:

  • cjenovni indeks (price index)
  • benchmark indeks, koji za cilj ima da investitorima i analitičarima omogući ocjenu generalnog kretanja cijena dionica kompanija koje ispunjavaju uslove iz Šerijatske metodologije BBI i koje spadaju u red kompanija sa najvećom tržišnom kapitalizacijom i ostvarenim prometom.
  • indeks ponderisan prilagođenom tržišnom kapitalizacijom emitenata koji ulaze u sastav indeksa, pri čemu je faktor prilagođavanja (capping factor) 15% od ukupne tržišne kapitalizacije indeksa.