en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Trgovina na SASE

Na Sarajevskoj berzi-burzi se trguje elektronskim putem, bez prisustva brokera na Berzi. Brokeri su preko svojih radnih stanica povezani sa Berzanskim trgovinskim sistemom (BTS). Trgovati mogu samo ovlašteni brokeri i dileri članova SASE.

Knjiga naloga

Centralni koncept elektronskog načina trgovine je elektronska knjiga naloga. Knjiga naloga se najlakše može predstaviti kao jedna tabela u kojoj se na lijevoj strani upisuju svi kupovni, a na desnoj strani svi prodajni nalozi. BTS ima formiranu knjigu naloga za dionice svih emitenata koje su uvrštene na tržište SASE. Za rangiranje naloga u knjizi naloga se koristi tzv. cjenovno vremenski prioritet („price-time priority“), što podrazumijeva da nalozi sa povoljnijom cijenom (povoljnije na kupovnoj strani = veca cijena; povoljnije na prodajnoj strani = niža cijena) imaju veći prioritet u knjizi naloga. Ukoliko dva naloga imaju identičnu cijenu, prioritet ima nalog koji je ranije unesen u knjigu naloga. Redoslijed naloga u knjizi naloga uvjetuje redoslijed izvršenja naloga – nalozi sa većim rangom će se prije izvršiti nego nalozi sa nižim rangom.

  Kupovna strana     Prodajna strana  
Nalog Količina Cijena Cijena Količina Nalog
A 200 30,00 29,00 356 F
B 156 29,00 31,12 1.000 G
C 345 29,00 31,12 231 H
D 1.350 28,45 36,00 500 I
E 2.000 26,35 38,00 4.000 J

U tabeli nalog 'A' ima prioritet nad nalogom 'B' svoje više cijene. Na prodajnoj strani, nalog 'F' ima povoljniju (nižu) cijenu od naloga 'G', te stoga ima prioritet u odnosu na njega. Nalozi 'B' i 'C na kupovnoj strani imaju istovjetnu cijenu; veći prioritet naloga 'B' rezultat je ranijeg unosa u knjigu naloga.

Načini trgovine

Na SASE se koriste dva algoritma (nacina) trgovine – aukcijski i kontinuirani (MFTS - Multi-Fixing Time Schedule). Kontinuirani način trgovine (MFTS) se koristi na:

 • Kotaciji: tržište dionica privrednih društava, tržište dionica IF-ova, tržište obveznica i tržište ostalih vrijednosnih papira,
 • Slobodnom tržištu: tržište dionica privrednih društava na subsegmentima ST1 i ST2, tržište obveznica, tržište ostalih vrijednosnih papira.

Aukcijski način trgovine, sa jednom ili više dnevnih aukcija, se koristi na subsegmentu ST3 tržišta dionica privrednih društava i subsegmentu za emitente u postupku stečaja.

Aukcijski način trgovine

Niskolikvidnim dionicama se trguje aukcijskim načinom trgovine. Osnova ove vrste trgovine je da se svi nalozi sakupljaju u knjizi naloga do određenog momenta – momenta aukcije. Nalozi se ne izvršavaju i pored mogućeg poklapanja cijena pojedinih naloga. Na ovaj način se tržištu obezbjeđuje veći nivo informacija (u mikroteoriji tržišta, svaki nalog – njegova cijena i količina – predstavlja informaciju za tržište). Osnovni cilj ove koncentracije naloga jeste da se smanji informaciona asimetrija (razlika u informiranosti investitora), koja je kod nisko-likvidnih dionica veoma izražena. Daljna karakteristika aukcijske trgovine je činjenica da se sve transakcije obavljaju po cijeni aukcije. Cijenu aukcije BTS odreduje kao onu po kojoj ce se najviše dionica trgovati, što ne mora značiti po najvišoj ili najnižoj cijeni iz knjige naloge.

Emitentima sa ST3 i Subsegmenta za emitente u stečaju se trguje aukcijskim načinom trgovine, s tim da se aukcija na SST-u organizuje dva puta po danu trgovine

.

Kontinuirani način trgovine (MFTS)

Kod MFTS-rasporeda transakcije se sklapaju automatski čim se kupovni i prodajni nalog poklope u cijeni, tako da jedan vrijednosni papir može imati više cijena u toku dana. Zvanični kurs je ponderisani prosjek svih zaključenih transakcija za taj dan sa izuzetkom aplikacija (transakcije unutar iste brokerske kuće). Ovim rasporedom se trguje dionicama emitenata na Kotaciji i Primarnom slobodnom tržištu.

Još jedna razlika izmedu ova dva načina je što se neke vrste naloga ne mogu koristiti na aukcijskom načinu trgovine. Prilikom vršenja revizija MFTS-a, kada određeni simboli prelaze sa MFTS-a na aukcijski način, brokerske kuće su dužne kontaktirati klijente koji imaju naloge sa posebnim uslovima izvršenja, radi njihovog povlačenja i eventualnog unošenja drugačijih naloga.

Stanje tržišta Šta je moguće raditi Aukcijska trgovina Kontinuirana trgovina
Pred-otvaranje (pre-open) Pregled, unos, izmjena i povlačenje naloga su mogući; transakcije se ne zaključuju
 • 09:00 – 11:0x
 • 11:05 – 13:0x
09:00 – 10:0x
Otvaranje (opening) -
 • 1.aukcija:11:0x
 • 2.aukcija:13:0x
10:0x >
Otvoreno (Open) Pregled, unos, izmjena, povlačenje i sklapanje transakcija su mogući
 • 11:0x (samo zaključenje transakcija)
 • 13:0x (samo zaključenje transakcija)
10:0x – 13:30
Zatvoreno (closed) pregled, unos, izmjena i povlačenje nisu mogući
 • 13:30 – 09:00
13:30 – 09:00

Prekidbene aukcije

Prekidbene aukcije su novi modalitet trgovine na SASE, a koriste se u svrhu sprečavanja manipulacije i omogućavanja ravnopravnog tretmana za sve investitore na tržištu.

Mehanizam prekidbene aukcije se pokreće u trenutku kada se dva naloga (kupovni i prodajni) trebaju sklopiti u transakciju koja bi odstupala od zvaničnog službenog kursa vrijednosnog papira više od 3% (tzv. dinamički limit). Umjesto sklapanja transakcije tada se pokreće prekidbena aukcija, tj.  taj simbol prelazi u pre-open fazu koja traje 15 minuta, u toku kojih ostali zainteresovani investitori mogu dati kontraponudu. Ukoliko je simbol bio u pre-open fazi u trenutku pokretanja aukcije, ona se produžava za 15 minuta.

Nakon isteka intervala od 15 minuta, nastupa random interval od 30 sekundi u okviru koga se sklapaju eventualne transakcije. Formira se novi referentni kurs koji  može biti izvan dinamičkog raspona, ali ni u kojem slučaju ne može biti izvan raspona definisanog statičkim limitima.

Vrste naloga na SASE

Nalog predstavlja jednostranu izjavu volje nalogodavca upućenu profesionalnom posredniku tj. brokerskoj kući, da u svoje ime i za račun nalogodavca obavi određeni posao sa vrijednosnim papirima. Svaki nalog koji član Berze dobije od svoje stranke, mora sadržavati sve potrebne podatke za nesmetano i jasno izvršavanje naloga, naročito vrstu naloga, rok važenja, vrstu i količinu vrijednosnih papira koji su predmet naloga.

Pri unosu naloga u BTS, svakom nalogu dodjeljuje se vremenska oznaka koja je jednaka vremenu unosa. Redoslijed naloga BTS odreduje tako da pri izvršavanju aktivnih kupovnih naloga prednost imaju aktivni nalozi sa višom cijenom odnosno pri izvršavanju aktivnih prodajnih naloga aktivni nalozi sa nižom cijenom. Ako je u okviru iste cijene više aktivnih naloga, redoslijed se određuje tako da prednost imaju aktivni nalozi sa manjom vremenskom oznakom. Zadržani nalozi se pri određivanju redoslijeda ne uzimaju u obzir.

Klijent prilikom izdavanja naloga ima slijedeće mogućnosti odabira:

 • Obzirom na vrstu: kupovni ili prodajni nalog
 • Obzirom na cijenu: tržišni, limitirani i limitirani sa diskrecijom
 • Obzirom na vrijeme validnosti naloga: dnevni, otvoreni i nalog do određenog datuma
 • Obzirom na dodatne uslove prikaza i izvršenja: nalog sa rasponom i nalog sa skrivenom količinom.
 • Obzirom na posebne uslove izvršenja: nalog na sve ili ništa, nalog sa minimalnom količinom prvog zaključenog posla i nalog sa minimalnom količinom svih zaključenih poslova.

Mogućnost izdavanja pojedinih vrsta naloga ograničena je algoritmom trgovine koji se koristi (akcijski ili kontinuirani).

Cjenovno ograničenje

Vrste naloga, obzirom na kurs vrijednosnih papira su:

 • Tržišni nalog – nalogodavac ne postavlja ograničenja s obzirom na kurs. Izvršava se unosom naloga u BTS bez navođenja cijene.
 • Limitirani nalog sa diskrecijom – nalogodavac postavlja gornju granicu (kupovni nalog) ili donju granicu (prodajni nalog) i ovlašćuje brokera da smije izvršiti nalog po cijeni koja je 20% manja od limita (kupovni nalog) tj. 20% veca od limita (prodajni nalog).
 • Limitirani nalog – nalogodavac odreduje gornji limit (kupovni nalog) ili donji limit (prodajni nalog) po kojem je spreman kupiti ili prodati vrijednose papire koji su predmet naloga.

Ograničenja vremenske validnosti naloga

Nalozi sa ograničenjem vremenske validnosti su nalozi gdje su, pored obaveznih komponenti unosa naloga dati i vremenski uslovi važenja naloga:

 • Dnevni nalog – važi samo isti dan na koji je unesen, a nakon zatvaranja, BTS neizvršene dnevne naloge automatski odstranjuje prije početka trgovanja slijedećeg dana
 • Otvoreni nalog – važi do izvršenja na tržištu, odnosno do odstranjenja od strane člana Berze koji ga je unio, kada primi odgovarajući nalog klijenta. Otvoreni nalog važi najviše šest mjeseci od dana unosa, nakon čega ga BTS automatski odstranjuje.
 • Nalog do uključno određenog datuma – je nalog koji važi od trenutka izdavanja naloga do uključno određenog datuma, te važi najviše šest mjeseci od dana unosa naloga.

Nalozi sa dodatnim uslovima prikaza i izvršenja

Nalozi sa dodatnim uslovima načina prikaza i izvršenja su nalozi gdje se pored obaveznih komponenata unosa unose podaci koji znače dodatne uslove za zaključenje posla odnosno za prikaz naloga na tržištu:

 • Nalog sa rasponom – jednokratnim unosom omogućava kupovinu ili prodaju vrijednosnog papira po različitim kursevima do navedenog ograničenja. Neizvršena količina naloga ostaje u BTS-u sa kursom unesenog naloga.
 • Nalog sa skrivenom količinom – je nalog kod kojeg na tržištu nije prikazana cjelokupna količina naloga. Minimalna vrijednost naloga kod kojeg je moguce koristiti skrivenu količinu iznosi 10.000 KM

Nalozi sa posebnim uslovima izvršenja

Nalozi sa posebnim uslovima izvršenja su nalozi kod kojih je, pored obaveznih komponenata kod unosa naloga, dato i ograničenje najmanje moguće količine kojom je moguće zakljuciti posao, a to su:

 • „Sve ili ništa“ nalog – je nalog koji se izvršava samo ako se izvrši cjelokupna količina naloga.
 • Nalog sa minimalnom količinom prvog zaključenog posla – je nalog kod kojeg se prvi posao zaključuje količinom koja je jednaka ili veća od 1.000 KM, a preostali dio naloga se mijenja u ograničeni nalog.
 • Nalog sa minimalnom količinom svih zaključenih poslova – je nalog kod kojeg se poslovi zaljučuju samo količinom koja je jednaka ili veća od 1.000 KM. Ukoliko je preostali dio naloga manji od minimalne količine tog naloga, isti se mijenja tako da je minimalna kolicina jednaka preostaloj količini naloga.

Članovi Berze su dužni upoznati klijenta sa vrstama naloga na tržištu i njihovim značenjem. Tržišni nalog omogućuje klijentu da „pretekne“ sve ostale naloge za navedeni simbol, ali ga je opasno upotrebljavati kod slabo likvidnih simbola. Nalog sa diskrecijom daje brokeru ovlaštenje da postavlja cijenu u rasponu od 20% koji je postavio klijent. Takav nalog omogućuje brokeru da reaguje na izmijenjene uslove na tržištu. Kod naloga sa skrivenom količinom klijent želi da sakrije od ostalih učesnika na tržišta količinu vrijednosnih papira iz naloga. Nalozi sa posebnim uslovima izvršenja se uglavnom koriste da bi se izbjeglo „cjepkanje“ naloga, tj. klijent želi da se nalog izvrši u okviru jedne ili eventualno, dvije-tri transakcije.

Posebne vrste trgovine

Vanredne aukcije su vid berzanske trgovine kojim se mogu koristiti država, investicioni fondovi i ostali investitori koji žele prodati određeni paket vrijednosnih papira. Za investitore koji nisu država niti investicioni fond, postoji ograničenje da ponuđena količina predstavlja minimalno 5% od ukupnog broja emitovanih vrijednosnih papira datog emitenta. Berza obavještava učesnike na tržištu i javnost o datumu aukcije, ponudaču, cijeni i količini vrijednosnih papira. Za potrebe aukcije se formira i novi simbol. Prodavac može birati izmedu tri metode vanrednih aukcija:

 • Metoda 1 – jednokratna aukcija u kojoj u obzir dolaze samo kupovni nalozi za cjelokupnu količinu
 • Metoda 2 – jednokratna aukcija u kojoj su dozvoljene i kupovni nalozi na manje količine
 • Metoda 3 – prodaja paketa dionica preko MFTS načina trgovine

Bitno je napomenuti da cijena ostvarena na aukciji ne ulazi u zvanični kurs predmetnog vrijednosnog papira.

Javne ponude

Javne ponude vrijednosnih papira se odnedavno mogu organizirati i putem SASE. Berza je po svojoj definiciji sekundarno tržište kapitala, ali pruža i velike prednosti kod primarnih javnih ponuda. Javna ponuda se vrši putem jedne brokerske kuće koja unosi prodajni nalog emitenta. Upis vrijednosnih papira vrši se putem izdatih kupovnih naloga od strane klijenata svih brokerskih kuća. Metode koje se koriste su metoda preovladujuće cijene i metoda višestrukih cijena. Kod metode preovladujuće cijene prodajni nalog se unosi prvi dan upisa, nakon čega je moguće unositi kupovne naloge. Transakcije se ne sklapaju sve do posljednjeg dana upisa i perioda zaključivanja transakcija kada BTS odreduje jedinstvenu cijenu po kojoj ce transakcije biti zaključene. Kod metode višestrukih cijena prvi dan upisa je određen odlukom emitenta. Kupovni nalozi se unose sve do posljednjeg dana upisa i momenta kada se unosi prodajni nalog, nakon čega se transakcije zaključuju po cijenama iz kupovnih naloga (koji ispunjavaju cjenovne i količinske uslove). Javne ponude putem Berze se mogu smatrati modernijim i transparentnijim načinom upisa vrijednosnih papira od tradicionalnog, kod kojeg se upis vrši potpisivanjem izjave o upisu kod banke depozitara.

SASE Bilten

Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

Aplikacija FAST

Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

Marketing

Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

Kontakt

 • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

 • Telefon: (387) 33 251-460

 • Email: contact@sase.ba