Izjava o privatnosti

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Sarajevska berza-burza dd poštuje privatnost korisnika ovih WEB stranica. Ne morate se registrovati da biste koristili ovaj WEB portal, ali se možete registrovati da biste bili obavještavani o novostima u vezi naših proizvoda i usluga. Ukoliko se registrujete bićete zamoljeni da dostavite određene podatke o Vama, kao što su ime i adresa. Ovi podaci su nam potrebni kako bi smo Vam dostavili informacije koje od nas tražite. Dostavićemo vam samo informacije koje ste izričito tražili. Nećemo otkrivati, niti objavljivati Vaše lične podatke trećim licima. Ukoliko nam dostavite vaše podatke smatra se da ste saglasni sa našim pravilima zaštite privatnosti.

Ova pravila se ne primjenjuju na druge WEB stranice na koje upućuju linkovi sa ove WEB stranice.

Ako preko SASE web stranica koristite uslugu koja zahtjeva unošenje ličnih podataka, to činite po sopstvenoj volji. Lični podaci koje sami dajete, SASE će koristiti u svrhu u koju ste ih i dali. SASE neće prenositi Vaše lične podatke trećim licima. Ličnim podacima smatraju se bilo koji podaci na osnovu kojih možete biti identifikovani, direktno ili indirektno.

SASE može koristiti lične podatke Korisnika u druge svrhe ili proslijediti podatke Korisnika trećim licima, samo:

(a) ukoliko ima pristanak Korisnika ili
(b) ukoliko je na to obavezan u skladu sa odredbama zakona.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Korisnik pristupa korištenju ove WEB stranice, ili bilo koje druge sa njom povezane stranice i njihovog sadržaja na sopstvenu odgovornost i prihvata sve rizike koji mogu nastati iz korištenja. S tim u vezi, Sarajevska berza-burza dd neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja proistekne iz upotrebe, zloupotrebe, ili nemogućnosti upotrebe ovih WEB stranica, ili stranica povezanih sa ovim WEB portalom.

Sve informacije, izvještaji i analize o vrijednosnim papirima i drugim finansijskim instrumentima kao i reklamne poruke u tekstualnom ili grafičkom formatu sadržane na ovim web-stranicama isključivo su informativnog karaktera i ni na koji način ne predstavljaju nagovor, sugestiju ili preporuku za kupnju ili prodaju bilo koje vrste vrijednosnog papira.

Reklamne poruke članova berze, investicionih fondova, emitenata i drugih direktnih i indirektnih učesnika na tržištu vrijednosnih papira ne predstavljaju nagovor, sugestiju ili preporuku za odabir kompanija prilikom posredovanja u kupoprodaji vrijednosnih papira ili odabiru vrijednosnog papira za investiciju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Svaka upotreba SASE web stranica koja je u skladu sa ovde navedenim uslovima slobodnog korištenja je dozvoljena i besplatna. Svako korišćenje sadržaja SASE web stranica na način koji se razlikuje od odredbi navedenih ovim
Uslovima, kao i svako prekoračenje obima slobodnog korišćenja predviđenog ovim Uputstvom smatraće se nezakonitom upotrebom SASE web stranica i SASE će poduzeti pravne radnje protiv takvog ponašanja korištenjem svih sredstava raspoloživih u skladu sa važećim propisima Bosne I Hercegovine, uz pravo sprečavanja pristupa SASE web stranicama sa određene Internet adrese.

Internet adresa SASE-a je: www.sase.ba. Svaka slična adresa koja se može pojaviti na Internetu nema direktne ili indirektne veze sa SASE-om izuzev zajedničkog portala institucija tržišta kapitala www.capitalmarket.ba koji predstavlja internet stranicu gdje je SASE jedan od vlasnika stranice. Ove stranice namjenjene su korisnicima u Bosni i Hercegovini, pa se na ove uslove korištenja primjenjuju važeći Zakoni i propisi Bosne i Hercegovine. U slučaju spora koji proizađe u vezi sa primjenom ovih uslova pristajete na isključivu nadležnost suda u Bosni i Hercegovini.