en-USbs-Latn-BA
Odaberite simbol za pregled emitenta

Profil emitenta

Segment:
% promjena
Aps. promjena
Naj. kup. cijena
Naj. kup. količina
Naj. prod. cijena
Naj. prod. količina
Referentna cijena  
Stat. g. cjen. limit  
Stat. d. cjen. limit  
Cijena otvaranja:  
Cijena zatvaranja  
Zadnja cijena:  
Transakcije:  
Količina:  
Promet:  
Dat. zad. trg.  
Max 52 sedmice  
Min 52 sedmice  
Sarajevo Stock Exchange Status simbola Trading Metoda trgovine Continuous Trading
OdDo
OdDo
Datum Srednji kurs % promjena Transakcije Količina Promet YTM
Datum Maks. cijena Min. cijena Transakcije Količina Promet
Broj kupona Datum isteka Datum plaćanja Nominalna vrijednost Vrijednost kamate Vrijednost kupona
Podaci o emitentu
PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
Top 10 vlasnika
Naziv Procenti Datum
Nadzorni odbor
Uprava
Dionice članova upravnog i nadzornog odbora
PRAVNE OSOBE U VLASNIŠTVU EMITENTA
Polugodišnji?
Opis AOP Prethodna godina Odabrana godina
Poslovni prihodi (202+206+210+211)
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
4. Ostali poslovni prihodi
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Materijalni troškovi
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
4. Troškovi proizvodnih usluga
5. Amortizacija
6. Troškovi rezervisanja
7. Nematerijalni troškovi
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)
Finansijski prihodi (228 do 233)
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica
2. Prihodi od kamata
3. Pozitivne kursne razlike
4. Prihodi od efekata valutne klauzule
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja
6. Ostali finansijski prihodi
Finansijski rashodi (235 do 239)
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule
5. Ostali finansijski rashodi
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira
5. Dobici od prodaje materijala
6. Viškovi
7. Naplacena otpisana potraživanja
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira
5. Gubici od prodaje materijala
6. Manjkovi
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275)
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284)
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort.
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort.
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
6. Umanjenje vrijednosti zaliha
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288)
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292)
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0
Porezni rashodi perioda
Odloženi porezni rashodi perioda
Odloženi porezni prihodi perioda
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)
Porez na dobit od prekinutog poslovanja
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312 330-331) < 0
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)
a) vlasnicima matice
b) vlasnicima manjinskih interesa
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)
a) vlasnicima matice
b) vlasnicima manjinskih interesa
Zarada po dionici:
a) obicna
b) razrijedena
- na bazi sati rada
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca
Opis AOP Prethodna godina Odabrana godina
A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA
1) Prihodi od kamata
2) Rashodi od kamata
Neto prihodi od kamata (201-202)
Neto rashodi od kamata (202-201)
3) Prihodi od naknada i provizija
4) Rashodi od naknada i provizija
Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)
Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)
5) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)
a) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
b) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju
c) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća
d) Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća)
6) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)
a) Losses from sale of securities at fair value through profit or loss account
b) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju
c) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća
d) Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća)
Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209)
Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)
DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)
GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)
B. OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI
1) Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)
a) Prihodi po osnovu lizinga
b) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja
2) Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)
a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada
b) Troškovi naknada za privremene i povremene poslove
c) Ostali lični rashodi
d) Troškovi materijala
e) Troškovi proizvodnih usluga
f) Troškovi amortizacije
g) Rashodi po osnovu lizinga
h) Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)
i) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa
j) Ostali troškovi
DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)
GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)
C. TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA
1) Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)
a) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima
b) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije
c) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze
d) Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja
2) Troškovi rezervisanja (245 do 248)
a) Troškovi rezervisanja po plasmanima
b) Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije
c) Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze
d) Troškovi ostalih rezervisanja
DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)
GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)
D. OSTALI PRIHODI I RASHODI
1) Ostali prihodi (252 do 258)
a) Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja
b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
c) Prihodi od smanjenja obaveza
d) Prihodi od dividendi i učešća
e) Viškovi
f) Ostali prihodi
g) Dobici od obustavljenog poslovanja
2) Ostali rashodi (260 do 266)
a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja
b) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
c) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
d) Manjkovi
e) Otpis zaliha
f) Ostali rashodi
g) Gubici od obustavljenog poslovanja
DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)
GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)
POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)
POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)
E. PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA
1) Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)
a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja
b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira
c) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
d) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja
e) Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
2) Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)
a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja
b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira
c) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza
d) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih
e) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih
Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika
GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271)
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)
F. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
1) Porez na dobit
2) Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza
3) Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza
DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289)
GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)
G. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU
1) Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)
a) Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima
b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju
c) Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
d) Aktuarski dobici od planova definiranih primanja
e) Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova
f) Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu
2) Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)
a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju
b) Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
c) Aktuarski gubici od planova definiranih primanja
d) Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova
e) Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu
NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU(292-299) ILI (299-292)
H. POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT
OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)
UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)
UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307)
Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima
Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima
Obična zarada po dionici
Razrijeđena zarada po dionici
Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda
Opis AOP Prethodna godina Odabrana godina
I Zarađene premije (prihodovane) (002+003+004+005+006+007+008+009)
1. Zaračunate bruto premije
2. Premije suosiguranja
3. Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije u osiguranja/suosiguranja
4. Premija predata u reosiguranje (-)
5. Premija predata u saosiguranje (-)
6. Promjena bruto rezervi prijenosnih premija (+/-)
7. Promjena rezervi prijenosnih premija, udio reosiguranja (+/-)
8. Promjena rezervi prijenosnih premija, udio suosiguranja (+/-)
II Prihodi od ulaganja (011+012+016+017+018+022+023)
1. Prihod od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim ulaganjima
2. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinskih objekata (013+014+015)
2.1. Prihod od najma
2.2. Prihod od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata
2.3. Prihod od prodaje zemljišta i građevinskih objekata
3. Prihod od kamata
4. Nerealizirani dobici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
5. Dobici od prodaje (realizacije) finansijskih ulaganja (019+020+021)
5.1. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
5.2. Ulaganja raspoloživa za prodaju
5.3. Ostali dobici od prodaje finansijskih ulaganja
6. Neto pozitivne kursne razlike
7. Ostali prihod od ulaganja
III Prihodi od provizija i naknada
IV Ostali osigurateljno-tehnički prihod, neto od reosiguranja
V Ostali prihodi
VI Izdaci za osigurane slučajeve, neto (028+032)
1. Izdaci za štete (029+030+031)
1.1. Bruto iznos
1.2. Udio suosiguranja (-)
1.3. Udio reosiguranja (-)
2. Promjena rezervacija za štete (+/-) (033+034+035)
2.1. Bruto iznos
2.2. Udio suosiguranja (-)
2.3. Udio reosiguranja (-)
VII Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (037+040)
1. Promjena matematičke rezerve osiguranja (+/-) (038+039)
1.1. Bruto iznos (+/-)
1.2. Udio reosiguranja (-)
2. Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (041+042+043)
2.1. Bruto iznos
2.2. Udio suosiguranja (-)
2.3. Udio reosiguranja (-)
VIII Promjena tehničkih rezervi životnih osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja, neto od reosiguranja (+/-) (045+046+047)
1. Bruto iznos
2. Udio suosiguranja (-)
3. Udio reosiguranja (-)
IX Izdaci za povrat premije (bonusi i popusti), neto od reosiguranja (049+050)
1. Ovisni o rezultatu
2. Neovisni o rezultatu
X Poslovni rashodi (izdaci za obavlanje djelatnosti), neto (052+056)
1. Troškovi pribave (053+054+055)
1.1. Provizija
1.2. Ostali troškovi pribave
1.3. Promjena razgraničenih troškova pribave (+/-)
2. Troškovi uprave (administrativni troškovi) (057+058+059)
2.1. Amortizacija
2.2. Plaće, porezi i doprinosi iz plaća i na plaće
2.3. Ostali troškovi uprave
XI Troškovi ulaganja (061+062+063+064+065+066)
1. Amortizacija građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti
2. Kamate
3. Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja
4. Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja
5. Neto negativne kursne razlike
6. Ostali troškovi ulaganja
XII Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (068+069)
1. Troškovi za preventivnu djelatnost
2. Ostali tehnički troškovi osiguranja
XIII Ostali troškovi, uključujući vrijednost usklađenja
XIV Dobit ili gubitakiz redovnog poslovanja prije poreza (+/-) (001+010+024+025+026+027+036+044+048+051+060+067+070)
XV Porez na dobit ili gubitak (073+074)
1. Tekući porez
2. Odgođeni porez
XVI Dobit ili gubitakobračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) (071+072)
XVII Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja
XVIII Neto dobit tekuće godine (075+076)
XIX Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (079+080+081+082+083+084)
1. Promjena revalorizacijskih rezervi (MRS 16 i MRS 38)
2. Aktuarski dobici/gubici
3. Dobici ili gubici iz preračunavanja inozemnog poslovanja (MRS 21)
4. Ponovno mjerenje finansijske imovine raspoložive za prodaju (MRS 39)
5. Dobici ili gubici od zaštite novčanog toka (MRS 39, t.100)
6. Udjeli u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava (MRS 1, t.82h)
XX Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit
XXI Ostala sveobuhvatna dobit poslije poreza (078+085)
XXII Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (077+086)
Dobit ili gubitak prema vlasništvu
a) Vlasnicima matice
b) Vlasnicima manjinskog interesa
UKUPNO
Ukupna sveobuhvatna dobit prema vlasništvu
a) Vlasnicima matice
b) Vlasnicima manjinskog interesa
UKUPNO
I Dobit obračunskog razdoblja (pozicija XVI - ako je pozitivna) (097+098+099+100+101+102)
1. Pokriće gubitka
2. Zakonske rezerve
3. Ostale rezerve
4. Zadržana dobit
5. Dio dobiti dioničarima, ulagačima, djelatnicima i dr.
6. Dio dobiti osiguranicima (103+104)
6.1. Osiguranici životnih osiguranja
6.2. Osiguranici neživotnih osiguranja
1. UKUPNI PRIHODI
2. UKUPNI RASHODI
Opis AOP Bruto Umanjenje Neto Prethodna godina Godina
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033)
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
3. Goodwill
4. Ostala nematerijalna sredstva
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)
1. Zemljište
2. Gradevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
5. Stambene zgrade i stanovi
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
III. Investicijske nekretnine
IV. Biološka sredstva (016 do 019)
1. Šume
2. Višegodišnji zasadi
3. Osnovno stado
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029)
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima
4. Dugorocni krediti dati u zemlji
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032)
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica
2. Ostala dugorocna potraživanja
VIII. Dugorocna razgranicenja
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043)
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
3. Gotovi proizvodi
4. Roba
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje
6. Dati avansi
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062)
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046)
a) Gotovina
b) Gotovinski ekvivalenti
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052)
a) Kupci - povezana pravna lica
b) Kupci u zemlji
c) Kupci u inostranstvu
d) Potraživanja iz specificnih poslova
e) Druga kratkorocna potraživanja
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060)
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti
g) Ostali kratkorocni plasmani
4. Potraživanja za PDV
5. Aktivna vremenska razgranicenja
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064)
Vanbilansna aktiva
Ukupno aktiva (065 066)
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127)
I. Osnovni kapital (103 do 108)
1. Dionicki kapital
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu
3. Zadružni udjeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II. Upisani neuplaceni kapital
III. Emisiona premija
IV. Rezerve (112 113)
1. Zakonske rezerve
2. Statutarne i druge rezerve
V. Revalorizacione rezerve
VI. Nerealizovani dobici
VII. Nerealizovani gubici
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
1. Gubitak ranijih godina
2. Gubitak izvještajne godine
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2. Dugorocna razgranicenja
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
4. Dugorocni krediti
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
7. Ostale dugorocne obaveze
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljaci - povezana pravna lica
3. Dobavljaci u zemlji
4. Dobavljaci u inostranstvu
5. Ostale obaveze iz poslovanja
III. Obaveze iz specificnih poslova
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
V. Druge obaveze
VI. Obaveze za PDV
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
VIII. Obaveze za porez na dobit
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
Vanbilansna pasiva
Ukupno pasiva (166 167)
Opis AOP Bruto Umanjenje Neto Prethodna godina Godina
A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA (002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti
d) Zlato i ostali plemeniti metali
e) Ostala potraživanja u stranoj valuti
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009+010)
a) Depoziti i krediti u domaćoj valut
b) Depoziti i krediti u stranoj valuti
3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012+013)
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti
4. Dani krediti i depoziti (015 do 017)
a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti
b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti
c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti
5. Vrijednosni papiri (019 do 021)
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti
6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti
b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti
c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti
d) AVR u domaćoj valuti
e) Ostali plasmani u stranoj valuti
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u stranoj valuti
g) AVR u stranoj valuti
7. Zalihe
8. Stalna sredstva namijenjena prodaji
9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja
10. Ostala sredstva
11. Akontacija porez na dodanu vrijednost
B. STALNA SREDSTVA (036+041)
1.Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke
b) Ulaganja u nekretnine
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)
a) Goodwill
b) Ulaganja u razvoj
c) Nematerijalna sredstva uzeta u finanasijski lizing
d) Ostala nematerijalana sredstva
e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA
D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047)
E. VANBILANSNA AKTIVA
F. UKUPNA AKTIVA (048+049)
A. Obaveze (102+106+109+113)
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti
2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108)
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti
3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112)
a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti
b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti
c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti
4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124)
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit
d) Obaveze za porez na dobit
e) Odgođene porezne obaveze
f) Rezervisanja
g) PVR u domaćoj valuti
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza
i) Ostale obaveze u stranoj valuti
j) PVR u stranoj valuti
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti
B. KAPITAL (126+132+138+142-148)
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)
a) Dionički kapital
b) Ostali oblici kapitala
c) Dionička premija
d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital
e) Otkupljene vlastite dionice
2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137)
a) Rezerve iz dobiti
b) Ostale rezerve
c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke
d) Rezerve za opće bankarske rizike
e) Prenesene rezerve (kursne razlike)
3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)
a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama
4. Dobitak (143 do 147)
a) Dobitak tekuće godine
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
c) Višak prihoda nad rashodima tekuće godine
d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina
e) Zadržana zarada
5. Gubitak (149+150)
a) Gubitak tekuće godine
b) Gubitak iz ranijih godina
C. POSLOVNA PASIVA (101+125)
D. VANBILANSNA PASIVA
E. UKUPNA PASIVA (151+152)
Opis AOP Bruto Umanjenje Neto Prethodna godina Godina
A) NEMATERIJALNA IMOVINA (002+003)
1. Goodwill
2. Ostala nematerijalna imovina
B) MATERIJALNA IMOVINA (005+006+007)
1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti
2. Oprema
3. Ostala materijalna imovina
C) ULAGANJA (009+010+011+014+032)
I Zemljišta i građevinski objekti koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti
Ostala materijalna imovina koja ne služi društvu za provođenje djelatnosti
II Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim poduhvatima (012+013)
1. Dionice i udjeli u podružnicama
2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima
III Ostala finansijska ulaganja (015+018+023+028)
1. Finansijska ulaganja koja se drže do dospjeća (016+017)
1.1. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
1.2. Ostala ulaganja koja se drže do dospjeća
2. Ulaganja raspoloživa za prodaju (019+020+021+022)
2.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod
2.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
2.3. Udjeli u investicijskim fondovima
2.4. Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju
3. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (024+025+026+027)
3.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod
3.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
3.3. Udjeli u investicijskim fondovima
3.4. Ostala ulaganja
4. Depoziti, zajmovi i potraživanja (029+030+031)
4.1. Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)
4.2. Zajmovi
4.3. Ostali zajmovi i potraživanja
IV Depoziti kao preuz. Poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod cedenta)
D) ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA
E) UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM REZERVAMA (035+036+037+038+039+040+041)
1. Prijenosne premije, udio reosiguranja
2. Matematička rezerva osiguranja, udio reosiguranja
3. Rezervacije za štete, udio reosiguranja
4. Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti) i rezerve za regresna potraživanja za štete, udio reoisiguranja
5. Rezerva za neistekle rizike, udio reosiguranja
6. Ostale osigurateljno-tehničke rezerve, udio reosiguranja
7. Tehničke rezerve životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik osiguranja, udio reosiguranja
F) ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
1. Odgođena porezna imovina
G) POTRAŽIVANJA (045+048+049)
1. Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (046+047)
1.1. Od osiguranika
1.2. Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranja
2. Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja
3. Ostala potraživanja (050+051+052)
3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja
3.2. Potraživanja za prinose na ulaganja
3.3. Ostala potraživanja
H) OSTALA IMOVINA (054+058+059)
1. Novac u banci i blagajni (055+056+057)
1.1. Sredstva na poslovnom računu
1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke rezerve
1.3. Novčana sredstva u blagajni
2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja
3. Ostala imovina i zalihe
I) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (061+062+063)
1. Razgraničene kamate i najamnine
2. Razgraničeni troškovi pribave
3. Ost.unaprijed plaćeni troškovi budućeg perioda i nedospjela naplata perioda
J) UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I) (001+004+008+033+034+042+044+053+060)
K) VANBILANSNA EVIDENCIJA
A) KAPITAL I REZERVE (067+071+072+076+080+084-085)
1. Upisani kapital (068+069-070)
1.1. Uplaćeni kapital - redovne dionice
1.2. Uplaćeni kapital - povlaštene dionice
1.3. Vlastite dionice
2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)
3. Revalorizacione rezerve (073+074+075)
3.1. Zemljišta i građevinskih objekata
3.2. Finansijskih ulaganja
3.3. Ostale revalorizacijske rezerve
4. Rezerve (077+078+079)
4.1. Zakonske rezerve
4.2. Statutarne rezerve
4.3. Ostale rezerve
5. Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak (081-082)
5.1. Zadržana dobit
5.2. Preneseni gubitak (-)
6. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog perioda (084-085)
6.1. Dobit tekućeg obračunskog perioda
6.2. Gubutak tekućeg obračunskog perioda (-)
B) OBAVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBAVEZE)
C) TEHNIČKE REZERVE (088+089+090+091+092+093)
1. Prijenosne premije, bruto iznos
2. Matematička rezerva osiguranja, bruto iznos
3. Rezerve za nastale prijavljene i nastale neprijavljene štete, bruto iznos
4. Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti), bruto iznos
5. Rezerva za regresna potraživanja , bruto iznos
6. Rezerve za neistekle rizike, bruto iznos
D) TEHNIČKE REZERVE ŽIVOTNIH OSIGURANJA KADA UGOVARAČ SNOSI RIZIK
E) OSTALE REZERVE (096+097)
1. Rezerve za penzije i slične obaveze
2. Ostale rezerve
F) ODGOĐENA POREZNA OBAVEZA
1. Odgođena porezna obaveza
G) DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE
H) FINANSIJSKE OBAVEZE (102+103+104)
1. Obaveze po zajmovima
2. Obaveze po izdatim vrijednosnim papirima
3. Ostale finansijske obaveze
I) OSTALE OBAVEZE (106+107+108+109+110)
1. Obaveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja
2. Obaveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja
3. Ostale obaveze iz poslova osiguranja
4. Ostale obaveze
5. Obaveze za otuđenje i prekinuto poslovanje
J) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG PERIODA (112+113)
1. Razgraničena provizija reosiguranja
2. Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg perioda
K) UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) (066+086+087+094+095+098+100+101+105+111)
L) VANBILANSNA EVIDENCIJA
Opis AOP Prethodna godina Odabrana godina
Neto dobit (gubitak) za period
Ukupno (2 do 8)
Ukupno (10 do 16)
Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1 9 17)
Prilivi gotovine iz ulagackih aktivnosti (20 do 25)
Prilivi iz osnova kratkorocnih finansijskih plasmana
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava
Prilivi iz osnova kamata
Prilivi od dividendi i ucešca u dobiti
Prilivi iz osnova ostalih dugorocnih finansijskih plasmana
Odlivi gotovine iz ulagackih aktivnosti (27 do 30)
Odlivi iz osnova kratkorocnih finansijskih plasmana
Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava
Odlivi iz osnova ostalih dugorocnih finansijskih plasmana
Neto priliv gotovine iz ulagackih aktivnosti (19-26)
Neto odliv gotovine iz ulagackih aktivnosti (26-19)
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)
Prilivi iz osnova povecanja osnovnog kapitala
Prilivi iz osnova dugorocnih kredita
Prilivi iz osnova kratkorocnih kredita
Prilivi iz osnova ostalih dugorocnih i kratkorocnih obaveza
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)
Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela
Odlivi iz osnova dugorocnih kredita
Odlivi iz osnova kratkorocnih kredita
Odlivi iz osnova finansijskog lizinga
Odlivi iz osnova isplacenih dividendi
Odlivi iz osnova ostalih dugorocnih i kratkorocnih obaveza
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)
Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18 31 45)
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18 32 46)
F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)
G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)
H. Gotovina na pocetku izvještajnog perioda
I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine
J. Negativne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine
K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51 49-50 52-53)
Opis AOP Prethodna godina Odabrana godina
1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1.1. Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga
1.2. Isplate kamata
1.3. Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)
1.4. Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima
1.5. Isplate po vanbilansnim ugovorima
1.6. Primici i isplate po vanrednim stavkama
(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi
1.7. Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih
1.8. Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjevi
1.9. Depoziti klijenata
1.10. Plaćeni porez na dobit
A. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
2. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
2.1. Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama
2.2. Primici kamata
2.3. Primici dividendi
2.4. Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća
2.5. Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća
2.6. Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive
2.7. Kupovina (prodaja) materijalne aktive
2.8. Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima
2.9. Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima
2.10. Krediti (povrat kredita) supsidijarnim subjektima
2.11. Krediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektima
2.12. Kupovina (prodaja) drugih ulaganja
2.13. Isplate po vanbilansnim ugovorima
2.14. Primici i isplate po vanrednim stavkama
B. Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti
3. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
3.1. Primici od izdavanja dionica
3.2. Reotkup dionica
3.3. Kupovina vlastitih dionica
3.4. Kamata plaćena na pozajmice
3.5. Uzete pozajmice
3.6. Povrat pozajmica
3.7. Isplata dividendi
3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima
3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama
Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti
4. NETO PORAST NS i NE: * * ( A+B+C)
5. NS i NE NA POCETKU PERIODA:
6. EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:
7. NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
Opis AOP Prethodna godina Odabrana godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza (gubitak)
Usklađenje za:
2. Amortizacija materijalnih sredstava
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost
5. Troškovi kamata
6. Prihodi od kamata
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava
8. Gubici / dobici od otuđenja materijalne imovine
9. Ustala usklađenja
I UKUPNO ( od 002 do 009 )
1. Smanjenje (povećanje ) ulaganja raspoloživih za prodaju
2. Smanjenje (povećanje) ulaganja koja se vrijednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
3. Smanjenje ( povećanje ) depozita , zajmova i potraživanja
4. Smanjenje ( povećanje ) depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranju
5. Smanjenje (povećanje) ulaganja za račun i rizik vlasnika police životnog osiguranja
6.Smanjenje (povećanje) udjela reosiguranja u tehničkim rezervama
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja
9. Smanjenje ( povećanje) ostale imovine
10 Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja
13. Povećanje (smanjenje ) poreznih obaveza
14.Povećanja ( smanjenje ) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje)
15. Povećanje (smanjenje) financijskih obaveza
16. Povećanje ( smanjenje) ostalih obaveza
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja
18. Plaćen porez na dobit
II UKUPNO (od 011 do 028 )
III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001+010+029)
B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti ( od 032 do 038)
1. Priljevi po osnovu prodaje materijalne imovine
2. Priljevi po osnovu prodaje nematerijalne imovine
3. Priljevi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
4. Priljevi od ulaganja koja se drže do dospijeća
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti ( od 040 do 046 )
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine
2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine
3. Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
4. Odlivi od ulaganja koja se drže do dospjeća
5. Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele
6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove
7. Smanjenje (povećanje) ulaganja u povezana , pridružena društva i podružnice
III Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (031-039)
IV Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (039-031)
C TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI
I Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti ( od 050 do 052 )
1. Prilivi od povećanja dioničkog kapitala
2. Prilivi od uzetih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
3. Prilivi iz ostalih finansijskih aktivnosti
II Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti ( od 054 do 057 )
1. Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova
2. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica
3. Odlivi za isplatu dividendi
4. Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti
III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti ( 049 -053 )
IV Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti ( 053-049 )
D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)
E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)
F. NETO PRILJEVI GOTOVINE ( 060 - 061 )
G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060 )
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)
Opis AOP Akcijski kapital Nerealizovana dobit/gubitak Ostale rezerve Akumulirana neraspoređna dobit/gubitak Ukupno Ukupni kapital
1. Stanje na dan 31.12.x1.
2. Efekti promjena u racunovodstvenim politikama
3. Efekti ispravki grešaka
4. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.x1., odnosno 01.01.x2. (901±902±903)
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
6. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
7. Kursne razlike nastale prevodenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
9. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrice gubitka
11. Emisija dionickog kapitala i drugi oblici povecanja ili smanjenje osnovnog kapitala
12. Stanje na dan 31.12.x2., odnosno 01.01.x3. (904±905±906±907±908±909-910 911)
13. Efekti promjena u racunovodstvenim politikama
14. Efekti ispravki grešaka
15. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.x2. , odnosno 01.01.x3. (912±913±914)
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
17. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
18. Kursne razlike nastale prevodenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
20. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrice gubitka
22. Emisija dionickog kapitala i drugi oblici povecanja ili smanjenje osnovnog kapitala
23. Stanje na dan x4.
Izvještaji
  Novosti
   Segment:
   Datum zadnje trgovine:
   Pokazatelji
   Povrat na kapital (ROE)
   Zarada po dionici (EPS)
   Knjigovodstvena vrijednost po dionici (BVS)
   P/E
   P/B
   Neto dobit perioda
   Neto gubitak perioda
   FF Capitalization
   Osnovni elementi emisije
   Datum početka trgovanja
   Datum dospjeća
   Nominalna vrijednost
   Nominalna vrijednost serije
   Klasifikacija
   Kalkulator prinosa
   Simbol
   Datum sticanja vlasništva
   Godišnji prinos
   Cijena obveznice:
   Kupovna cijena
   Prinos do dospijeća:
   Novosti emitenta
   Izvještaji & Bitni događaji
   • Povezani dokumenti
   • Povezani dokumenti
   • Povezani dokumenti
   • Povezani dokumenti
   • Povezani dokumenti

   SASE Bilten

   Ukoliko želite primati izvještaje ,kursne liste i izvještaje o trgovini putem maila, potrebno je da se pretplatite za SASE Bilten.

   Aplikacija FAST

   Ukoliko želite da imate pristup trenutnim informacijama sa tržišta postanite korisnik Aplikacije FAST.

   Marketing

   Na web stranicama Sarajevske berze-burze moguće je oglašavanje postavljanjem oglasnih bannera različitih formata.

   Kontakt

   • Adresa: Đoke Mazalića 4/I,  Sarajevo

   • Telefon: (387) 33 251-460

   • Email: contact@sase.ba